OBCHODNÉ - oblečenie pre vysokých - LONG

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

OBCHODNÉ

PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednávka
Predávajúci po obdržaní objednávky zasiela kupujúcemu elektronickou poštou predfaktúru, na základe ktorej vykoná kupujúci platbu. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväzným potvrdením objednávky je pripísanie celej kúpnej sumy vrátane poštovného na účet predávajúceho, resp.odoslanie tovaru na dobierku. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Storno objednávky zo strany kupujúceho
V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru 'na objednávku', ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno objednávky nie je možné vykonať na tovar, ktorý je upravovaný na mieru zákazníka podľa jeho špecifikácie ( skracovanie rukávov, nohavíc a pod.) - tovar " na zákazku"  a už došlo k realizácii týchto požiadaviek. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily,  atď.).

 • nedošlo k záväznému potvrdeniu objednávky

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 12. pracovných dní.

3. Dodacie podmienky
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj niekoľko mesiacov, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov - výrobcov). Tovar, ktorý je na sklade a nie je ho potrebné upravovať podľa požiadavky zákazníka, posielame najneskôr do 5-tich pracovných dní. Tovar označený " na zákazku"  zasielame po vykonaní zadaných úprav max do 14-tich  pracovných dní, tovar označený " na objednávku "  zasielame v rozmedzí 4 - 8 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky. Objednaný tovar sa snažíme zaslať v jednej zásielke, t.j. ak si napr.: zákazník objedná tovar na sklade a niektorý tovar si z toho želá upraviť, je potrebné počítať s dodacou lehotou tovar "na zákazku". Lehotu dodania tovaru je možné vzájomne dohodnúť.

4. Záruka a reklamácie
Pred prevzatím zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.
V prípade rozsiahleho poškodenia zásielky (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) si ihneď na mieste uplatnite nárok na náhradu vzniknutej škody voči Slovenskej pošte. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom.
Reklamácia sa vzťahuje len na:
-chybne dodaný tovar

-preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania
Reklamácia sa nevz
ťahuje na:
-chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
-bežné opotrebenie tovaru

Aby mohla by
ťVaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržaťniekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnos
ťou oznámiťnám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslaťna našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiťkópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Vybavenia reklamácie: Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúťdňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovaťprostredníctvom e-mailu, pokiaľsa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späťkupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiťsa návodom na použitie a údržbu, ktorý obsahuje každý výrobok a je umiestnený na rubovej časti odevu..
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka.


Právo zákazníka na vrátenie tovaru
Tovar, ktorý ste si zakúpili na Long.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako balík - doporučenú zásielku (nie dobierka !!!) na adresu:  DAMIP s.r.o., Horný Kalník 46, 038 02 Horný Kalník, Slovakia.
V prípade ak chcete tovar vrátiťbez udania dôvodu je možné vrátiťiba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s visačkami.
K zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali. Poštovné náklady na vrátený tovar znáša kupujúci  Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch:

 • tovar je vyrábaný, upravovaný  na zákazku a s výrobou , úpravou sa  už začalo

 • tovar je mechanicky, chemicky ( použitie nesprávnych čistiacich a pracích prostriedkov)  poškodený

 • objednaný tovar  bol   upravovaný podľa požiadaviek zákazníka


5. Doručenie
Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. Kupujúci si je vedomý toho, že pri objednávaní tovaru má možnosť za mierny príplatok zvoliť ako spôsob doručenia doporučenú alebo poistenú zásielku, a ak tak neurobil, predávajúci neručí za prípadné odcudzenie tovaru.
Objednaný tovar zasielame poštou. Ku každej zásielke prikladáme daňový doklad - faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


6. Neprebraté zásielky
Ak si kupujúci  zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a znáša náklady na opätovné doručenie tovaru.. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu "2. Storno objednávky zo strany kupujúceho".

7.
Ceny tovaru a služieb
Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú konečné a platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.
Cena za úpravu tovaru na základe požiadaviek zákazníka :

 • skrátenie rukávov                          = 3 €

 • skrátenie nohavíc                           =  3 €

 • skrátenie vrchného dielu oblečenia = 4 €

( poznámka: skracovanie zabezpečujeme len v prípade, že je to technicky možné vzhľadom k modelu odevu )

8. Zľavy a bonusy
Snažíme sa  odmeniť verných zákazníkov .

 • súčet tovarov zakúpených nad 250 €     - získava zákazník na každú ďalšiu objednávku 5 % zľavu,

 • ak zákazník objedná tovar na jednu objednávku min. vo výške 150 €, poštovné neúčtujeme.Tento bonus je poskytovaný iba v rámci zasielania na území Slovenskej republiky.


9. Platobné podmienky
9.1.
Platba kupujúceho za tovar je vykonávaná prevodným príkazom na základe zaslanej predfaktúry predávajúcim na účet predávajúceho uvedený v predfaktúre. Ako variabilný symbol platby použije kupujúci číslo predfaktúry.
9.2. Platbu je možné uskutočniť aj formou zaslania tovaru na dobierku v rámci dodacieho miesta objednávky v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
9.3.Neprijímame platby platobnými kartami, poštovými poukážkami, priamym vložením prostriedkov na náš účet.


9.4.   Posielanie peňažných prostriedkov zo zahraničných bánk:
 v prípade objednania tovaru a platby za tovar zo zahraničnej banky,  prijímame len platbu vykonanú so zadaním podmienky v sekcii: poplatky znáša:  "OUR  - všetky poplatky znáša príkazca"  

10. Z
áverečné ustanovenia:
Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosťa takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.


Zákaznícky servis
Zákaznícke e-maily prijaté na adrese long@long.sk spracuje náš zákaznícky servis čo najskôr, najneskôr do 10-tich  pracovných dní.

konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky